Polityka prywatności i cookies 

 1. Niniejsza polityka prywatności Platformy (zwana dalej: „Polityką”) ma charakter informacyjny, co oznacza że nie jest ona źródłem obowiązków dla Klientów Platformy (nie jest umową ani regulaminem).

 1. Wszelkie słowa, wyrażenia i skróty występujące na niniejszej stronie i rozpoczynające się dużą literą (np. Sprzedawca, Platforma) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Platformy dostępnym pod adresem https://sklep.poloportal.pl/content/3-regulamin-platformy.

Kto jest Administratorem Twoich Danych? 

Dane osobowe przekazywane przez osoby fizyczne w związku z korzystaniem z usług elektronicznych świadczonych za pośrednictwem Platformy przetwarzane są przez Prowadzącego PoloPortal, który jest administratorem tych danych w rozumieniu RODO (dalej: Administrator”).

Dane Administratora:

Recanet Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-672), przy ulicy Domaniewskiej 37, lok. 2.43, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Krajowy Rejestr Sądowy za numerem KRS 0000819095, o kapitale zakładowym 100.000 zł, NIP 5213881524, REGON 384745805, www.poloportal.pl, email [email protected]

Dane osobowe przekazywane przez osoby fizyczne w celu złożenia zamówienia oraz zawarcia umowy sprzedaży ze Sprzedawcą przetwarzane są przez Sprzedawcę będącego stroną umowy sprzedaży, który jest administratorem tych danych w rozumieniu RODO. W tym zakresie Prowadzący PoloPortal pełni rolę podmiotu przetwarzającego dane osobowe w imieniu Sprzedawców. Klient otrzymuje szczegółowe dane Sprzedawcy (w tym dane kontaktowe), będącego administratorem danych osobowych Klienta, w e-mailu potwierdzającym zawarcie umowy sprzedaży.

W sprawie ochrony danych osobowych możesz skontaktować się z nami poprzez e-mail: [email protected]  

W przypadku wyrażenia przez Ciebie dodatkowej zgody, administratorami danych uzyskanych na podstawie Twojej aktywności w Internecie z wykorzystaniem technologii takich jak cookies mogą być również nasi partnerzy. 

Jak dbamy o Twoje dane? 

Dane osobowe Klienta są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) (dalej również: „RODO”) oraz innymi aktualnie obowiązującymi, tj. przez cały okres przetwarzania określonych danych, przepisami prawa o ochronie danych osobowych. Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (zwane dalej: „Danymi Osobowymi”). Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej. 

Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są: 

 • przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą;

 • zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;

 • adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;

 • prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;

 • przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, dla których dane te są przetwarzane;

 • przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo Danych Osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

W jakich celach informacje o Tobie są wykorzystywane? 

Cel i zakres danych przetwarzanych przez Administratora wynikają ze zgody Klienta lub przepisów prawa oraz doprecyzowywane są w wyniku działań podejmowanych przez Klienta na Platformie lub w ramach innych kanałów komunikacji z Klientem. Przykładowo: (I) Dane Osobowe Klienta mogą być przetwarzane w celu przyznania, prezentowania lub udzielenia mu dedykowanych dla niego ofert i promocji, w możliwie wysokim stopniu dostosowanych do jego preferencji  wyłącznie jeśli Klient wyraził na to zgodę (niedostępne dla osób, które takiej zgody nie wyraziły); (II) jeżeli Klient nie zdecyduje się na zakup za pośrednictwem Platformy, to jego Dane Osobowe nie będą udostępniane Sprzedawcy lub przewoźnikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Sprzedawcy. 

Możliwe cele przetwarzania Danych Osobowych Klientów przez Administratora to w szczególności: 

    • zawarcie i realizacja umowy o świadczenie usług (Konto) lub podjęcie działań na żądanie przyszłego Klienta przed jej zawarciem (Twoje dane przetwarzamy w celu prowadzenia Twojego Konta, abyś mógł cieszyć się z korzyści, które oferuje, np. składania zamówień bez konieczności każdorazowego wypełniania formularzy, dostępu do historii zakupów, zarządzania swoimi zgodami w serwisie etc. oraz umożliwienia Ci korzystania z innych usług dostępnych na naszej stronie); 

    • przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji dotyczących usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora; 

    • przeprowadzenie konkursu, w szczególności wyłonienie zwycięzców konkursu oraz realizacja nagród (w przypadku uzyskania wyraźnej zgody); 

    • prezentowanie reklam, ofert lub promocji (rabatów) dotyczących produktów lub usług Administratora i jego partnerów (których aktualna lista podana jest w ramach Platformy) przeznaczonych dla wszystkich odbiorców, w tym przesyłanie reklam mailowo (w przypadku uzyskania wyraźnej zgody); 

    • ocena i analiza aktywności oraz informacji o Kliencie, w tym w ramach zautomatyzowanego przetwarzania Danych Osobowych (profilowanie), w celu prezentowania ogólnych reklam, ofert, czy promocji (rabatów), dotyczących produktów lub usług Administratora i jego partnerów, w sposób dostosowywany do zainteresowań danego Klienta (nie wpływając jednak istotnie na jego decyzje) oraz analiz rynkowych i statystycznych (w przypadku uzyskania wyraźnej zgody); 

    • dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami, również osób trzecich – w przypadku korzystania z większości funkcjonalności Platformy; 

    • wypełnienie obowiązków prawnych wynikających z przepisów, np. podatkowych i rachunkowych, zwłaszcza w przypadku umów odpłatnych; 

    • prowadzenie korespondencji z Klientami, w tym udzielania odpowiedzi na wiadomości Klientów. 

Z jakich informacji o Tobie korzystamy? 

Administrator może przetwarzać w szczególności następujące Dane Osobowe Klientów: 

    • korzystających z Platformy: 

    • Dane Osobowe podane w formularzu przy rejestracji Konta, składaniu zamówień na Platformie (w szczególności: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres [ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj], adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby [jeżeli jest inny niż adres dostawy], numer rachunku bankowego, nazwa firmy oraz numer identyfikacji podatkowej [NIP]) oraz pozostałe dane zebrane w trakcie korzystania z Platformy; 

    • dane Osobowe podane w celu wzięcia udziału w konkursach; 

    • inne dane, w szczególności uzyskane w oparciu o aktywność Klienta w Internecie, w tym uzyskane za pośrednictwem Platformy lub innych kanałów komunikacji z Klientem, w tym z wykorzystaniem technologii cookies i podobnych, 

Czy jesteś zobowiązany do podania nam swoich danych i jakie są ewentualne konsekwencje ich niepodania? 

Podanie Danych Osobowych przez Klienta na Platformie jest dobrowolne, jednak jest konieczne do skorzystania z określonych funkcjonalności naszego sklepu na przykład do złożenia przez Klienta zamówienia i jego rozliczenia (zawarcia i wykonania umowy sprzedaży ze Sprzedawcą) lub rejestracji Konta. 

Każdorazowo zakres wymaganych do zawarcia odpowiedniej umowy danych wskazany jest uprzednio na Platformie (oznaczamy dane, których podanie jest konieczne do zawarcia umowy/skorzystania z określonej funkcjonalności), w ramach innych kanałów komunikacji z Klientem lub w Regulaminie. Konsekwencją niepodania Danych Osobowych może być brak możliwości skutecznego dokonania powyższych czynności. 

Na jakiej podstawie prawnej korzystamy z informacji o Tobie? 

Podstawą przetwarzania Danych Osobowych Klienta jest przede wszystkim konieczność wykonania umowy, której jest stroną lub konieczność podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO). Dotyczy to przede wszystkim Danych Osobowych podawanych w formularzu przy rejestracji . W przypadku operacji przetwarzania danych we wspominanych celach marketingowych, podstawą takiego przetwarzania jest wypełnienie celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez jego partnerów (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), przy czym w takim wypadku partnerzy nie biorą udziału w przetwarzaniu danych Klienta. Z drugiej strony, w zakresie w jakim również partnerzy Administratora mogą mieć bezpośredni dostęp do tych informacji – podstawą prawną takiego przetwarzania jest wyrażona przez Klienta dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Z kolei prezentowanie, tworzenie, przyznanie i realizacja dedykowanych danemu Klientowi reklam, ofert lub promocji (rabatów), które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, w możliwie wysokim stopniu dostosowanych do jego preferencji, które może wpływać na decyzje konsumenckie Klienta, ma za podstawę dobrowolnie wyrażoną przez Klienta zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a), art. 22 ust. 2 lit. c) RODO). Dotyczy to jednak wyłącznie pełnoletnich Klientów.  

W pozostałych (innych) celach Dane Osobowe Klienta mogą być przetwarzane na podstawie: 

    • dobrowolnie wyrażonych zgód – np. osób przystępujących do konkursów (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO); 

    • obowiązujących przepisów prawa – gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, np. gdy na bazie przepisów podatkowych lub rachunkowych Administrator rozlicza zawarte umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO); 

    • niezbędności do innych niż wymienione powyżej celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, w szczególności do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, prowadzenia korespondencji z Klientami, także za pośrednictwem formularzy kontaktowych (w tym udzielania odpowiedzi na wiadomości Klientów), analiz rynkowych oraz statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). 

Czy Twoje dane podlegają profilowaniu i co to dla Ciebie oznacza? 

Administrator na potrzeby prezentowania ogólnych reklam, ofert lub promocji (rabatów), przeznaczonych dla wszystkich Klientów, w sposób dostosowywany do zainteresowań danego Klienta, może zapoznawać się z jego preferencjami, np. poprzez analizę tego jak często odwiedza on Platformę oraz czy i jakie produkty kupuje. Pozwala to na lepsze zrozumienie oczekiwań Klienta oraz dostosowanie się do jego potrzeb, nie wpływając jednak istotnie na jego decyzje. Dzięki korzystaniu przez Administratora z zaawansowanych technologii, powyższe działania często będą wykonywane przez system w sposób zautomatyzowany, dzięki czemu wysyłane treści będą najbardziej aktualne, a Klient będzie mógł szybko się z nimi zapoznać. 

Wspomniana analiza zainteresowań lub preferencji będzie służyła również tworzeniu, przyznaniu, realizacji dedykowanych i w możliwie wysokim stopniu dostosowanych do nich reklam, ofert lub promocji (rabatów), w sposób zautomatyzowany, mogących wywołać wobec niego skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na niego wpływać, potencjalnie ograniczając dostęp do nich innym Klientom (opcja niedostępna dla Klientów, którzy nie wyrazili zgody na takie działania Administratora). Od zwykłego „profilowania” (tj. np. dostosowywania naszych komunikatów, banerów do Twoich zainteresowań), takie nasze działania odróżniają się tym, że ich wynik może istotnie wpływać na Twoje wybory, czyli np. ich wynikiem może być bardzo korzystna, czasowa oferta skierowana wyłącznie do Ciebie na bazie Twojej historii zakupów oraz zachowań na naszej stronie, do której nie będą mieli dostępu inni nasi Klienci. Im częściej dany Klient korzysta z usług Administratora i nabywa jego produkty, tym lepsze promocje i niespodzianki będą mogły być dla niego przygotowane. 

Komu możemy przekazywać Twoje dane? 

Każdorazowo katalog odbiorców Danych Osobowych przetwarzanych przez Administratora wynika przede wszystkim z zakresu usług z jakich korzysta Klient. 

Zasadniczo odbiorcami Danych Osobowych Klientów są Sprzedawcy, z którymi Klienci zawierają umowy sprzedaży za pośrednictwem Platformy.

Katalog odbiorców danych wynika również ze zgody Klienta, lub z przepisów prawa, oraz doprecyzowywany jest w wyniku działań podejmowanych przez Klienta na Platformie. 

W przetwarzaniu Danych Osobowych w ograniczonym zakresie mogą brać udział partnerzy Administratora, w szczególności którzy technicznie pomagają sprawnie prowadzić Platformę, w tym komunikację z naszymi Klientami (np. wspierają nas w wysyłaniu wiadomości e-mail, a w przypadku działań reklamowych – także w kampaniach marketingowych), dostawcy usług hostingu lub usług teleinformatycznych, przewoźnicy lub pośrednicy realizujący przesyłki zamówień, , firmy, które serwisują oprogramowanie, wspierają Administratora w kampaniach marketingowych, jak również dostawcy usług prawnych i doradczych. 

W ramach działalności marketingowej (reklamowej) Administrator korzysta z usług podmiotów trzecich, które stosują na Platformie pliki cookies. 

Czy Twoje dane są przekazywane również do państw trzecich (spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego)? 

W ramach korzystania przez Administratora z narzędzi wspierających jego bieżącą działalność udostępnianych np. przez firmę Google, Dane Osobowe Klienta mogą być przekazywane do państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w szczególności do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) lub innego państwa, w którym podmiot z nią współpracujący utrzymuje narzędzia służące do przetwarzania Danych Osobowych przy współpracy z Administratorem. 

Odpowiednie zabezpieczenia przekazywanych Danych Osobowych zostały zapewnione poprzez Administratora poprzez zastosowanie standardowych klauzul ochrony danych przyjętych na mocy decyzji Komisji Europejskiej oraz umów powierzenia danych do przetwarzania, spełniających wymogi RODO. 

Jakie prawa Ci przysługują? 

Każdemu Klientowi będącemu osobą fizyczną przysługuje w każdym czasie prawo do: 

    • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 

    • przenoszenia Danych Osobowych, które dostarczył Administratorowi i które są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, a przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub na podstawie umowy, np. do innego administratora; 

    • dostępu do Danych Osobowych (w tym np. otrzymania informacji, które Dane Osobowe są przetwarzane); 

    • żądania sprostowania i ograniczenia przetwarzania (np. jeśli Dane Osobowe są nieprawidłowe) lub usunięcia Danych Osobowych (np. w przypadku, gdy były one przetwarzane niezgodnie z prawem); 

    • cofnięcia każdej wyrażonej Administratorowi zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez Administratora zgodnie z prawem przed jej cofnięciem. 

    • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących go Danych Osobowych dokonywanego w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub strony trzeciej, w tym w szczególności wobec przetwarzania na potrzeby marketingu, w tym profilowania (jeżeli nie ma innych ważnych prawnie uzasadnionych podstaw przetwarzania nadrzędnych wobec interesów Klienta). 

Przez jaki okres będziemy przechowywać Twoje dane? 

Dane Osobowe mogą być przechowywane przez okres korzystania z Platformy (przy czym mogą zostać usunięte po trzech latach od ostatniej aktywności Klienta w ramach Platformy), w przypadku działań marketingowych - do czasu wniesienia przez Klienta sprzeciwu, a jeśli związane są z technologią cookies i podobnymi, w zależności od kwestii technicznych, do czasu usunięcia tych plików przy pomocy ustawień przeglądarki / urządzenia (przy czym usunięcie plików nie zawsze jest tożsame z usunięciem Danych Osobowych uzyskanych za pośrednictwem tych plików, stąd możliwość sprzeciwu).  

Jeżeli przetwarzanie Danych Osobowych jest uzależnione od zgody Klienta, Dane Osobowe mogą być przetwarzane dopóki nie zostanie ona cofnięta. 

W każdym przypadku: 

    • Dane Osobowe będą przechowywane również wtedy, gdy przepisy prawa (np. księgowe lub podatkowe) będą zobowiązywać Administratora do ich przetwarzania; 

    • Dane Osobowe będziemy przechowywać dłużej na wypadek, gdyby Klient miał wobec Administratora jakiekolwiek roszczenia, w celu dochodzenia roszczeń przez Administratora, bądź w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami osób trzecich, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego. 

W zależności od zakresu Danych Osobowych i celów ich przetwarzania mogą być więc one przechowywane przez różny okres. 

W każdym przypadku decyduje dłuższy termin przechowywania Danych Osobowych.

Czy będą do Ciebie przesyłane informacje handlowe (np. na Twój adres e-mail)? 

Informacje handlowe związane z prowadzoną przez Administratora lub podmioty, które z nim współpracują, działalnością komercyjną mogą być przesyłane wyłącznie na podstawie wyrażonej przez Klienta zgody. 

Pliki „cookies” 

 • Kogo dotyczą pliki „cookies”? 

  W związku z tym, że stosowana przez Administratora technologia plików cookies (lub o funkcjonalności zbliżonej do cookies) zbiera informacje o każdej osobie odwiedzającej Platformę, poniższe postanowienia Polityki odnoszą się do osób, które korzystają z Platformy, niezależnie czy posiadają Konto (dalej również „Osoba Odwiedzająca”). 

Z jakiej technologii korzystamy? 

 • Na Platformie wykorzystywana jest technologia przechowująca i uzyskująca dostęp do informacji na komputerze bądź innym urządzeniu podłączonym do sieci (w szczególności z wykorzystaniem plików cookies lub rozwiązań pokrewnych), w celu zapewnienia maksymalnego komfortu podczas korzystania z Platformy, w tym w celach statystycznych oraz dla dostosowania do zainteresowań Osoby Odwiedzającej prezentowanych treści reklamowych Administratora, jego partnerów i reklamodawców. Podczas wizyty na Platformie mogą być automatycznie zbierane dane dotyczące aktywności w Internecie Osoby Odwiedzającej. 
 • W związku z tym, że Administrator może wykorzystywać rozwiązania o funkcjonalności zbliżonej do plików cookies - poniższe zapisy Polityki prosimy odnosić odpowiednio również do tych technologii.

Jak usunąć / zablokować pliki „cookies”? 

 • Stosowane pliki cookies mają przede wszystkim ułatwić Osobie Odwiedzającej korzystanie z Platformy, przykładowo, poprzez „zapamiętanie” podanych raz informacji, tak aby nie musiała ona za każdym razem ich podawać, jak również służą dostosowaniu ich zawartości, w tym prezentowanych reklam, do jej preferencji. Pliki cookies służą również zwiększeniu użyteczności i personalizacji zawartości Platformy, w tym prezentowania, tworzenia, przyznawania i realizacji reklam, ofert lub promocji (rabatów) dedykowanych danej Osobie Odwiedzającej zgodnie z jej zainteresowaniami (dotyczy wyłącznie sytuacji, gdy jest ona pełnoletnia i wyraziła zgodę na takie działanie).

 • Osoba Odwiedzająca może zmienić sposób korzystania z plików cookies zarządzając wyrażonymi zgodami w ramach ustawień prywatności na naszej stronie lub przez przeglądarkę, w tym zablokować lub usunąć te, które pochodzą z Platformy (i innych witryn internetowych). W tym celu należy zmienić ustawienia przeglądarki. Sposób usunięcia różni się w zależności od używanej przeglądarki internetowej. Informacje o sposobie usunięcia cookies powinny się znajdować w zakładce „Pomoc” wybranej przeglądarki internetowej. Usunięcie plików cookies nie jest tożsame z usunięciem Danych Osobowych przez Administratora Danych Osobowych uzyskanych za pośrednictwem plików cookies.

Jakie konsekwencje będzie miało usunięcie lub zablokowanie plików „cookies”? 

 • Ograniczenie stosowania plików cookies w danym urządzeniu uniemożliwia bądź istotnie utrudnia prawidłowe korzystanie z Platformy, przykładowo może wiązać się z brakiem możliwości podtrzymywania sesji logowania.

Jak możesz się z nami skontaktować? 

W każdej chwili można skontaktować się z Administratorem wysyłając wiadomość pocztą tradycyjną lub elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie Polityki. 

Jak zabezpieczamy Twoje dane? 

Administrator uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia, stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych Danych Osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Udostępnianie na zewnątrz informacji o stosowanych środkach technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzania może osłabić ich skuteczność przez co zagraża właściwej ochronie Danych Osobowych. 

Administrator odpowiednio udostępnia np. następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione Danych Osobowych przesyłanych drogą elektroniczną: 

    • Zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem. 

    • Certyfikat SSL na stronach Platformy, na których podawane są Dane Osobowe. 

    • Szyfrowanie danych służących do autoryzacji osoby korzystającej z funkcjonalności Platformy. 

Od kiedy obowiązuje niniejsza wersja Polityki? 

Niniejsza wersja Polityki obowiązuje od dnia 1 września 2020r.