Regulamin akcji promocyjnej „CashBack”

§ 1 Informacje ogólne 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady udziału w akcji promocyjnej „CashBack” (zwanej dalej: „Konkurs“) oraz zasady jej przebiegu, a także nadzoru nad jego przeprowadzeniem i postępowania reklamacyjnego (dalej: „Regulamin”). 

2. Organizatorem Konkursu jest Recanet Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-672), ul. Domaniewska 37 lok. 2.43, o kapitale zakładowym 100.000 zł, NIP 5213881524, REGON 384745805 (dalej: „Organizator“). 

3. Konkurs jest przeprowadzany na stronie www.poloportal.pl i reklamowany na portalu Facebook zwanych dalej „Fan Page”

4. Konkurs odbywać się będzie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z uwzględnieniem eksterytorialnego charakteru Internetu. 

5. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany ani związany z serwisem społecznościowym Facebook, ani jego właścicielami czy administratorami. Serwis ten nie ponosi odpowiedzialności za niniejszy Konkurs. Dane osobowe zbierane i przetwarzane w ramach Konkursu nie są zbierane i administrowane przez serwis społecznościowy Facebook. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a w żadnym wypadku do właściciela czy administratora serwisu społecznościowego Facebook. 

6. „CashBack” – środki pieniężne możliwe do pozyskania przez klienta z tytułu uczestnictwa w różnego rodzaju promocjach organizowanych na platformie www.poloportal.pl Klient decydując się na zakup produktów promocyjnych rozliczanych w trybie CashBack wyraża zgodę na doładowanie środkami swojego konta na portalu, które to środki uzyskuje w trybie zakupu produktów promocyjnych. CashBack nie może być wypłacany w gotówce, a jedynie w formie upustu na fakturze przy kolejnych zakupach na platformie zgodnie z obowiązującymi regulaminami danej promocji, na co Klient wyraża zgodę decydując się na akcje zakupu produktów promocyjnych rozliczanych w trybie CashBack dla wybranych przez organizatora konkursu dostawców.  

7. Podmiotem odpowiedzialnym za organizację Konkursu jest Organizator. 

§ 2 Czas trwania konkursu 

1. Konkurs trwa od 01 września 2021 roku. Konkurs będzie kontynuowany do czasu wyczerpania zapasów promocyjnych. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia Konkursu z przyczyn niezależnych od niego, np. ze względu na decyzje organów Państwowych, zakazujące lub bardzo utrudniające przeprowadzenie niniejszego Konkursu. W tej sytuacji Organizator nie poniesie odpowiedzialności za niezrealizowanie z powyższych przyczyn warunków Konkursu oraz za zakończenie przed planowanym terminem Konkursu.

§ 3 Warunki wzięcia udziału w konkursie 

1. W Konkursie mogą brać udział osoby fizyczne, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które ukończyły osiemnasty rok życia i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych lub posiadają zgodę przedstawiciela ustawowego na udział w Konkursie, posiadają swoje konto profilowe w serwisie społecznościowym Facebook, założone i prowadzone zgodnie z regulaminem serwisu Facebook (dalej „Profil”), które nie są w żaden sposób osobowy, kapitałowy lub organizacyjny powiązane z Organizatorem, zapoznały się z Regulaminem i akceptują jego postanowienia, dokonały Zgłoszenia. Brak spełnienia któregokolwiek z warunków określonych powyżej stanowi podstawę do wykluczenia Uczestnika z Konkursu, a w przypadku późniejszego wykrycia tych okoliczności, w tym po dniu wydania nagrody, prawo do dochodzenia jej zwrotu. 

2. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest tworzenie kont i dokonywanie Zgłoszeń w imieniu osób trzecich. 

3. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny. Uczestnik jest związany postanowieniami Regulaminu i je akceptuje. 

4. Uczestnik realizując zakup zestawu promocyjnego musi:

- Zostać zarejestrowany w systemie Coca Cola jako Klient podmiotu ReCaNet, na co przyjmując przesłaną mu ofertę wyraża zgodę.

- dla produktów objętych promocją Coca Cola - dokonać zamówienia co najmniej 4 zgrzewek produktów z portfolio CocaCola przez platformę www.poloportal.pl  

- zamówienie będzie zrealizowane przez dystrybutora CocaCola w dni wskazane przez dystrybutora. 

- tak dokonane zamówienie uprawnia do odbioru nagrody w postaci CashBack

- dla produktów (innych niż Coca Cola) opatrzonych znamieniem PROMOCJA klient w zależności od mechanizmu danej promocji przypisanej do konkretnego produktu musi spełnić warunki opisane w ramach uczestnictwa w danej promocji obejmującej konkretny produkt

- zamówienia dla tych produktów będą realizowane przez dystrybutora lub bezpośrednio przez dostawcę danego produktu.

5. Promocja obowiązuje wyłącznie przy spełnieniu minimum logistycznego dystrybutora i/lub dostawcy.

6. Uczestnik realizując zakup promocyjny powinien dokonać płatności poprzez system płatności dystrybutora i na jego warunkach i/lub dostawcy.

7. Organizator Konkursu decyduje o okresach czasowych rozliczania CashBack. 

§ 4 Zasady udziału w Konkursie 

1. Prawo do udziału w Konkursie przysługuje osobom, które spełniają warunki uczestnictwa określone w § 3 Regulaminu Konkursu. („Uczestnik Konkursu“). Organizator wykluczy z Konkursu osoby nie spełniające warunków uczestnictwa określone w § 3 Regulaminu Konkursu. 

2. Żeby zgłosić się do konkursu zadaniem Uczestnika Konkursu należy:

- dokonać zamówienia produktu w trybie CashBack na www.poloportal.pl 

- dla klientów Coca Cola, zostać zarejestrowanym w systemie Coca Cola jako Klient podmiotu ReCaNet, na co akceptując przesłaną ofertę Klient wyraża zgodę na dokonanie w jego imieniu rejestracji.

- dokonać zamówienia zgodnie z opisem par3 ust4. Regulaminu

Żeby sprawdzić, czy adres dostawy znajduje się w ramach stref dystrybutora, należy skontaktować się pod numer telefonu 535 989 632 bądź zapytać mailowo. 

3. Organizator w okresie trwania konkursu do każdego poprawnie złożonego zamówienia zgodnie z poprzednim punktem, przyzna rozliczenie w formie CashBack, którego wartość prezentowana jest na www.poloportal.pl przy każdej transakcji zakupowej produktu objętego promocją CashBack.

4. Uczestnik Konkursu może przesłać dowolną liczbę Zgłoszeń w Konkursie, to znaczy, że może otrzymać Nagrodę i stać się Laureatem konkursu wiele razy podczas jednej transakcji, kupują więcej niż jeden pakiet promocyjny

5. Nie jest możliwe wypłacenie równowartości Nagrody. Nie jest możliwa rezygnacja z części Nagrody. Rezygnacja z części Nagrody jest równoznaczna z rezygnacją z całości Nagrody. 

6. Organizator wykluczy z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub Regulaminem Konkursu, w szczególności Uczestników, którzy: 

- nie działają osobiście, ale przez osoby trzecie; 

- wykorzystują różne profile, aliasy (dodatkowe adresy) do występowania w imieniu/zgłaszania rzekomo różnych Uczestników; 

- którzy zamieszczą Zgłoszenia zawierające treści sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, 

- naruszające prawa osób trzecich, jak również przedstawiające lub opisujące sytuacje lub zdarzenia, które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi lub zwierząt. Wykluczenie z udziału w Konkursie Uczestnika będącego Laureatem jest równoznaczne z utratą prawa do Nagrody. 

§ 5 Zgody 

1. Prawidłowe dokonanie Zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika postanowień Regulaminu i jest równoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika (a w przypadku Uczestnika, który jest niepełnoletni lub nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych – przez jego przedstawiciela ustawowego) następujących oświadczeń i zobowiązań: 

a) „Dobrowolnie i świadomie wyrażam zgodę na przetwarzanie przesłanych danych osobowych przez Organizatora: Recanet Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Domaniewska 37 lok 2.43 wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie 

XIV Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000819095, NIP 5213881524, REGON 384745805 w celach związanych z udziałem i otrzymaniem nagrody w konkursie „CashBack” oraz w celach związanych przedmiotowo z konkursem, tj. w celach związanych z realizacją nagród, prowadzeniem sprawozdawczości finansowej, a także rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Oświadczam, że zostałem/-am poinformowany/-a o tym, że podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do udziału w Konkursie i otrzymania nagrody oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, jestem świadoma/y o przysługujących mi prawach do: dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz przenoszenia danych, jak również wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Przyjmuję do wiadomości, że posiadam prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.”. 

§ 6 Tryb składania i rozpatrywania reklamacji 

1. Reklamacje mogą być zgłaszane w trakcie trwania Konkursu, najpóźniej w terminie 10 dni roboczych od dnia zakończenia danego cyklu konkursowego (decyduje data stempla pocztowego lub data nadania pocztą elektroniczną). Powyższe nie wyklucza prawa dochodzenia roszczeń na zasadach ogólnych. Reklamacje należy składać w formie pisemnej. 

2. Reklamacje należy kierować na adres korespondencyjny Organizatora: Recanet Sp. z o.o., ul. Srebrne zacisze 3b, 95-050 Konstantynów Łódzki z dopiskiem „CashBack”, lub drogą elektroniczną na adres [email protected] . Reklamacja powinna zawierać dane osoby wnoszącej reklamację (tj. imię, nazwisko, adres mailowy i adres korespondencyjny), powód reklamacji oraz żądanie określonego zachowania się przez Organizatora.

3. Zgłoszone reklamacje będą rozpatrzone przez Organizatora nie później niż w terminie 10 dni roboczych od dnia jej doręczenia. Zainteresowani zostaną poinformowani o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym wysłanym na wskazany adres korespondencyjny, o którym mowa w ust. 2, w dniu rozpatrzenia reklamacji. 

§ 7 Przetwarzanie danych osobowych 

1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu, zbieranych na cele realizacji konkursu, jest Organizator, w zakresie wypełniania swoich obowiązków związanych z organizacją Konkursu i określonych Regulaminem. Dane osobowe przetwarzane będą wyłączenie w celu: 

a) przeprowadzenia i realizacji Konkursu, na podstawie zgody, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE „RODO”; 

b) rozliczenia Konkursu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO oraz; 

c) prawnie uzasadnionego interesu dotyczącego udzielenia odpowiedzi na ewentualne reklamacje na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 

2. W związku z prowadzeniem Konkursu od Laureatów i osób składających reklamacje zbierane będą następujące dane osobowe: nick, adres e-mail, imię i nazwisko, adres, miejscowość zamieszkania, telefon kontaktowy. 

3. Administratorzy, o których mowa w ust. 1 powyżej przetwarzają dane osobowe zgodnie z RODO. Osoby przekazujące dane mają prawo do wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania i żądania ich usunięcia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne do wzięcia udziału w Konkursie, otrzymania nagród lub rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż to będzie konieczne do należytego przeprowadzenia Konkursu, jego rozliczenia oraz udzielenia odpowiedzi na ewentualne reklamacje. Po upływie tego okresu dane osobowe zostaną usunięte. 

4. Osoba przekazująca dane osobowe posiada prawo do wniesienia żądania zaprzestania przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację oraz o prawie wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. 

5. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom współpracującym z Organizatorem wyłącznie w celu realizacji Konkursu. 

6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej. 

7. Podstawą przetwarzania danych osobowych w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu jest dobrowolna zgoda osoby, której dane dotyczą. Przetwarzanie danych w postępowaniu reklamacyjnym następuje w prawnie uzasadnionym interesie Administratora, tj. rozpatrzenia żądań reklamacyjnych w celu ich rozwiązania na etapie pozasądowym. 

8. Osoba, której dane dotyczą, posiada prawo: 

a) w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; wycofanie zgody oznacza wycofanie udziału w Konkursie i możliwe jest przez przesłanie Organizatorowi informacji w tym zakresie za pośrednictwem wiadomości prywatnej na Facebook 

b) do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych; 

c) do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych. 

§ 8 Postanowienia końcowe 

1. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.popoportal.pl  

2. Przystępując do Konkursu Uczestnik zobowiązany jest do działania zgodnie z postanowieniami Regulaminu oraz z obowiązującymi przepisami prawa. 

3. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy polskiego prawa.