Regulamin platformy handlu internetowego

POLOPORTAL

I.Definicje.

§ 1

W niniejszym regulaminie platformy handlu internetowego sklep.poloportal.pl, zwanym dalej „Regulaminem”, pod poniższymi pojęciami należy rozmieć:

 1. „PoloPortal lub Platforma” – platforma handlu internetowego znajdująca się na stronie internetowej sklep.poloportal.pl oraz jej podstronach, ewentualnie w aplikacji, prowadzona przez Recanet Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-672), przy ulicy Domaniewskiej 37, lok. 2.43, KRS 0000819095, o kapitale zakładowym 100.000 zł, NIP 5213881524, REGON 384745805, sklep.poloportal.pl , email [email protected] , służąca do kojarzenia Sprzedawcy z Klientami oraz do zawierania umów sprzedaży i dostawy pomiędzy Sprzedawcą a Klientami oraz rozliczania tych transakcji;

 2. „Sprzedawca” – podmiot wskazany kupującemu w czasie składania zamówienia na platformie, z którym kupujący zawrze umowę sprzedaży oraz dostawy towarów uwidocznionych na platformie, gdy dokona w czasie procesu na platformie ostatecznej akceptacji oferty tego podmiotu;

 3. „Prowadzący PoloPortal” - Recanet Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-672), przy ulicy Domaniewskiej 37, lok. 2.43, KRS 0000819095, o kapitale zakładowym 100.000 zł, NIP 5213881524, REGON 384745805, sklep.poloportal.pl, email: [email protected]

 4. „Konto” – konto Klienta założone przez niego w PoloPortalu zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie;

 5. „Klient” – każdy podmiot krajowy lub zagraniczny prowadzący działalność gospodarczą, który zawarł z PoloPortal umowę o założenie konta w PoloPortalu i z wykorzystaniem tego konta zawarł ze Sprzedawcą umowę sprzedaży towarów oferowanych przez Sprzedawcę na stronie sklep.poloportal.pl lub w aplikacji, o wartości lub łącznej wartości przekraczającej minimum logistyczne danego dostawcy, a umowa sprzedaży jest bezpośrednio związana z działalnością gospodarczą tego podmiotu i posiada dla niego charakter zawodowy wynikający z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej w szeroko rozumianej sferze gastronomicznej – Sprzedawca, a tym bardziej PoloPortal, nie zawiera umów z podmiotami nie prowadzącymi działalności gospodarczej w szeroko rozumianej sferze gastronomii;

 6. „Klient integratora” - klient, o którym mowa powyżej, który na podstawie umowy ze integratorem posiada środki pieniężne u integratora z tytułu transakcji dokonywanych za pośrednictwem integratora i który w ramach sprzedaży na Platformie płaci za nabywane towary środkami pieniężnymi posiadanymi u integratora (zwanymi dalej „środkami u integratora”) i zawierając umowę sprzedaży nieodwołalnie upoważnia integratora do przekazania Sprzedawcy środków u integratora, jako zapłaty za sprzedaż do wysokości ceny, jaką jest zobowiązany zapłacić za nabywane towary, a wynikającej z danej faktury zakupowej.

 7. „Integrator” - każdy podmiot trzeci, z którym współpracuje Klient i u którego Klient posiada środki pieniężne z tytułu transakcji dokonywanych za pośrednictwem tego podmiotu trzeciego, który to podmiot trzeci zawarł z Prowadzącym PoloPortal stosowną umowę współpracy, w ramach której wyraził zgodę na płatności przez Klienta na rzecz Sprzedawcy tytułem zapłaty za towary kupowane przez Klienta od Sprzedawcy z wykorzystaniem Platformy środkami pieniężnymi Klienta posiadanymi u tego podmiotu trzeciego. Klient akceptując regulamin Sklepu upoważnia integratora do przekazania Prowadzącemu PoloPortal informacji o stanie środków pieniężnych Klienta zgromadzonych u integratora;

 8. „CashBack” – środki pieniężne możliwe do pozyskania przez klienta z tytułu uczestnictwa w różnego rodzaju promocjach organizowanych na platformie sklep.poloportal.pl Klient decydując się na zakup produktów promocyjnych rozliczanych w trybie CashBack wyraża zgodę na doładowanie środkami swojego konta na portalu, które to środki uzyskuje w trybie zakupu produktów promocyjnych. CashBack nie może być wypłacany w gotówce, a jedynie w formie upustu na fakturze przy kolejnych zakupach na platformie, maksymalnie do 30% wartości każdego zamówienia u dostawcy Unigast. Klient dokonując zakupu produktów promocyjnych wyraża zgodę na dokonanie transakcji zgodnie z obowiązującymi regulaminami danej promocji na platformie zakupowej.;

 9. „Sprzedaż” – sprzedaż towarów oferowanych w Sklepie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz na stronie internetowej sklep.poloportal.pl, o wartości lub łącznej wartości przekraczającej minimum logistyczne danego dostawcy, który to towar jest sprzedawany i dostarczany przez Sprzedawcę jedynie na terytorium Polski, a koszty dostawy i pozostałe szczegóły płatności określone są w zakładce „Dostawa i płatności” – Sklep i Sprzedawcy nie dokonują sprzedaży i nie przyjmują ofert kupna towarów o wartości lub łącznej wartości nieprzekraczającej minimum logistyczne danego dostawcy;

 10. „Kredyt kupiecki” – płatność za fakturę z odroczonym terminem płatności określonym przez Sprzedawcę na fakturze a ustalonym przez Sprzedawcę na bazie historii płatności i współpracy z danym Klientem;

 11. „Formy zapłaty” – gotówkowa, przelew tradycyjny, szybki przelew, zapłata bezgotówkowa środkami u integratora lub środkami CashBack – nieodwoływane polecenie Klienta zapłaty środkami pieniężnymi Klienta znajdującymi się u integratora lub środkami CashBack do wysokości ceny wynikającej z opłacanej w ten sposób faktury;

 12. „Rejestracja” – podanie przez Klienta wszelkich danych niezbędnych do Sprzedaży, w tym np. danych: personalnych, związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, adresowych, email niezbędnych do weryfikacji Klienta, zawarcia umowy o założenie konta lub umowy sprzedaży oraz ich wykonania;

 13. „Polityka” - polityka prywatności dostępna pod adresem sklep.poloportal.pl/politykaprywatnosci

 14. „Konsument” – sklep nie prowadzi sprzedaży konsumenckiej.

II. Postanowienia ogólne.

§ 2

Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez PoloPortal oraz Sprzedawców na rzecz Klientów, polegających na umożliwieniu im zawierania przez Internet umów sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą towarów uwidocznionych na Platformie za ceny Sprzedawcy podane na odpowiednich podstronach PoloPortalu po uprzednim zarejestrowaniu się na platformie.

§ 3

Treści prezentowane na stronach PoloPortalu, a w szczególności ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje, nie są ofertą Sprzedawcy ani PoloPortalu w rozumieniu przepisów art. 66 i 66 (1) Kodeksu cywilnego, lecz zaproszeniem do składania ofert.

§ 4

Ceny towarów uwidocznionych na Platformie wyrażone są w złotych polskich, są cenami netto i nie zawierają podatku VAT. Prowadzący PoloPortal aktualizuje asortyment, ceny Sprzedawcy, przeprowadza i odwołuje akcje promocyjne Sprzedawcy. Zmiany nie mają wpływu na zawarte już z Klientami umowy sprzedaży poszczególnych towarów.

§ 5 

Dokonanie zakupu przy wykorzystaniu platformy może nastąpić po podaniu pełnych danych klienta, w tym danych prowadzonej działalności gospodarczej oraz danych adresowych w ramach procesu Rejestracji – utworzenia konta.

§ 6 

 1. Do korzystania z Platformy nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Klienta. Wystarczający jest: dostęp do Internetu, posiadanie adresu e-mail oraz standardowy system operacyjny i przeglądarka internetowa.

 2. Do prawidłowego korzystania z PoloPortalu, a także złożenia zamówienia wymagane jest włączenie obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej. Pliki cookies służą do utrzymania sesji Klienta po zalogowaniu się oraz do utrzymania procesu składania zamówienia. Możliwe jest następnie ich skasowanie poprzez odpowiednie opcje dostępne w przeglądarce internetowej lub za pomocą innego oprogramowania. Szczegółowe informacje odnośnie plików cookies zawarte są w postanowieniach Polityki Prywatności.

III. Założenie konta 

§ 7

 1. Osoba chcąca zawrzeć z PoloPortal umowę o założenie Konta powinna kliknąć zakładkę „Zarejestruj się”, a następnie wypełnić znajdujący się formularz, który stanowi ofertę Poloportalu skierowaną do przyszłego Klienta w przedmiocie zawarcia umowy o założenie Konta.

 2. Następnie należy wypełnić odpowiedni formularz i podać w nim:, adres e-mail, dane działalności gospodarczej, miejsce dostawy towarów, hasło oraz inne informacje tam wyszczególnione.

 3. Zabronione jest dodawanie w formularzu treści o charakterze bezprawnym.

 4. Do wysłania formularza i zakończenia procedury rejestracyjnej na Platformie niezbędna jest akceptacja Regulaminu, Regulaminu Dostaw i Płatności oraz Polityki.

 5. Kliknięcie przycisku „Wyślij” powoduje wysłanie formularza rejestracyjnego do Prowadzącego PoloPortal i jest równoznaczne z przyjęciem przez osobę zakładającą Konto oferty Prowadzącego PoloPortal, o której mowa w postanowieniu ustępu pierwszego niniejszego paragrafu. Z tą chwilą między Prowadzącym PoloPortal, a osobą, która wypełniła formularz rejestracyjny dochodzi do zawarcia umowy o założenie Konta.

 6. Prowadzący PoloPortal po zawarciu umowy, zgodnie z postanowieniem ustępu powyższego, wysyła do Klienta, na podany przez niego adres e-mail, wiadomość z potwierdzeniem założenia Konta.

 7. Prowadzący PoloPortal zaleca, by Klient starannie przechowywał swoje dane służące do logowania na Platformie, tak aby żadne osoby nieuprawnione nie uzyskały dostępu do tych danych.

 8. Po założeniu Konta Klient ma możliwość: edycji swoich danych, składania zamówień, podglądu statusu realizacji zamówień, podglądu historii zamówień oraz zwrotów.

 9. Umowa z Klientem o założenie Konta zostaje zawarta na czas nieokreślony.

 10. Klient może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o założenie Konta poprzez wysłanie wypowiedzenia na adres Prowadzącego PoloPortal podany na wstępie, e-mailem na adres podany na wstępie lub w innej formie. Umowa o założenie Konta zostanie rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym.

IV. Złożenie zamówienia.

§ 8

 1. Sprzedaż towarów odbywa się na podstawie zamówień składanych przez Klienta. Klient ma możliwość złożenia zamówienia z wykorzystaniem konta, po zalogowaniu się przy wykorzystaniu uzyskanego hasła, po zaakceptowaniu Regulaminu, Regulaminu Dostaw i Płatności oraz Polityki i podaniu wszelkich danych niezbędnych do zawarcia, obsługi i wykonania sprzedaży.

 2. Zamówienia można składać przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, z tym, że zamówienia realizowane są najpóźniej w ciągu trzech dni roboczych od złożenia ostatecznego zamówienia i spełnienia innych warunków przewidzianych w Regulaminie oraz Regulaminie Dostawa i Płatności.

§ 9

 1. W celu zawarcia umowy sprzedaży ze Sprzedawcą Klient z wykorzystaniem konta wybiera na Platformie towary poprzez wybranie ich ilości, a następnie kliknięcie ikony „Dodaj do koszyka” znajdującej się przy danym towarze. Towary znajdujące się w koszyku nie są jeszcze zamówione i Klient ma możliwość dodania do koszyka kolejnych towarów, usunięcia znajdujących się tam towarów, a także rezygnacji z dokonania zakupów. Wówczas Klient uzyskuje także informację o podmiocie, który ma dokonać sprzedaży i dostawy tak wybranych przez Klienta Towarów.

 2. Po dodaniu do koszyka towarów, Klient ma możliwość zmiany ilości towarów, jakie chce kupić z wykorzystaniem Platformy poprzez zmianę odpowiedniej rubryki, a także usunięcia towarów z koszyka. Następnie Klient powinien kliknąć przycisk „Realizuj Zamówienie”.

 3. Kupowany towar dostarczany jest na koszt Sprzedawcy, o ile wartość zamówionego towaru przekracza kwotę minimum logistyczne danego dostawcy i/lub właściwą dla innych dostawców podaną podczas procesu dokonywania zakupu na platformie. 

 4. Na tym etapie Klient powinien wybrać formę płatności, a w przypadku płatności bezgotówkowej dodatkowo zaakceptować przekazanie jako zapłaty jego środków u integratora lub środkami CashBack. W podsumowaniu zostanie wskazana informacja o dostawie i wybranej metodzie płatności, a także ich koszt. Zaktualizowana zostanie także wówczas kwota do zapłaty (wartość zamówienia), poprzez dodanie do niej opłaty za wybrane formy płatności i wielkość dostawy.

 5. Po dodaniu do koszyka wszystkich towarów, jakie Klient chce zamówić, oraz weryfikacji lub uzupełnieniu danych do wysyłki, należy sprawdzić prawidłowość zamówienia. Na tym etapie Klient może dodać również uwagi do zamówienia. Wyświetlone w podsumowaniu towary wraz z podaniem ich ilości oraz cen i płatności wraz z ich kosztem stanowią skierowaną do Klienta przez uwidocznionego Sprzedawcę ofertę zakupu tych towarów.

 6. Następnie należy potwierdzić złożenie zamówienia poprzez kliknięcie przycisku kup lub równoważnego – wymagana do dokonania zakupu wartość towaru lub towarów łącznie musi przekraczać minimum logistyczne danego dostawcy. Kliknięcie tego przycisku powoduje przyjęcie przez Klienta oferty danego Sprzedawcy, o której mowa w postanowieniu ustępu powyższego i skutkuje zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a danym Sprzedawcą, w tym innych warunków sprzedaży, a zwłaszcza dotyczących płatności bezgotówkowej środkami Klienta u integratora.

 7. Klient po kliknięciu przycisku kup lub równoważnego w przypadku wyboru zapłaty poprzez przelew zostanie przekierowany na stronę podmiotu realizującego płatności internetowe lub zapłaci przelewem tradycyjnym. Realizacja płatności odbywa się na podstawie regulaminu dostępnego na stronie podmiotu realizującego płatności internetowe. W przypadku płatności środkami od integratora lub CashBack klient płaci za nabywane towary swoimi środkami u integratora lub CashBack i zawierając umowę sprzedaży nieodwołalnie upoważnia integratora do przekazania Sprzedawcy lub Prowadzącemu PoloPortal środków u integratora, jako zapłaty za sprzedaż do wysokości ceny, jaką jest zobowiązany zapłacić za nabywane towary, a wynikającej z danej faktury zakupowej. W przypadku uzyskania przez Klienta od Sprzedawcy odroczenia terminu zapłaty Klient zobowiązany jest dokonać zapłaty na rachunek wskazany na fakturze w terminie wynikającym z faktury. W każdej formie zapłaty Klient oświadcza, że został poinformowany, iż zapłata następuje na rachunek Sprzedawcy, a tego rodzaju pełna zapłata zwalnia Klienta z zobowiązań wobec Sprzedawcy wynikających z danej faktury lub faktur. 

§ 10

 1. Sposoby, koszty i terminy dostawy towarów oraz obsługi płatności są określone każdorazowo przy składaniu zamówienia. Dostępne są następujące sposoby płatności: gotówka, różnego rodzaju płatności internetowe, płatność bezgotówkowa środkami u integratora, środkami cashBack tzw. płatność z odroczonym terminem.

 2. Szczegółowe informacje dotyczące sposobów i kosztów dostawy oraz obsługi płatności znajdują się w zakładce „Regulamin Dostawa i Płatności”.

§ 11

Po realizacji zamówienia na wskazany przez Klienta adres e-mail zostanie wysłana dokumentująca dane zamówienie w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz.U. 2011 Nr 177 poz. 1054).

V. Zwroty i Reklamacje.

§ 12

I. Reklamacje dotyczące towarów

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć towar wolny od wad w specyfikacji oraz ilości zgodnej z zamówieniem potwierdzonym fakturą.

 2. W przypadku jakichkolwiek zastrzeżeń związanych z jakością lub ilością zamówionych towarów za uchybienia w tym zakresie wyłączną odpowiedzialność ponosi Sprzedawca z tym, że pomocy w procesie reklamacji udziela PoloPortal.

 3. Klient zobowiązany jest niezwłocznie po otrzymaniu towaru dokonać jego sprawdzenia w obecności dostawcy i niezwłocznie zgłosić zastrzeżenia dostawcy oraz przesłać reklamację mailowo do PoloPortalu na adres [email protected]. i/lub bezpośrednio do Sprzedawcy z obowiązkiem opisu sytuacji oraz wykonania i przesłania stosownej dokumentacji fotograficznej pod rygorem uznania, że później opisane nieprawidłowości nie obciążają Sprzedawcy, a tym bardziej PoloPortalu.

 4. PoloPortal zobowiązuje się do przeprowadzenia procesu danej reklamacji pomiędzy Klientem oraz Sprzedawcą w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

 5. W przypadku uznania reklamacji za zasadną przez Sprzedawcę dostarczy on podmiotowi składającemu reklamację towary wolne od wad w najbliższym możliwym dla Sprzedawcy terminie, który od uznania reklamacji nie powinien być dłuższy niż 72 godziny lub dłuższy od terminu wynikającego z harmonogramu dostaw Sprzedawcy.

 6. Zwrot i ponowna dostawa reklamowanych towarów odbywać się będzie na koszt i ryzyko Sprzedawcy.

II. Reklamacje w zakresie świadczenia usług

 1. PoloPortal podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Systemu zamówień, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

 2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić PoloPortal o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Systemu zamówień.

 3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Systemu zamówień Klient może zgłaszać pisemnie na adres: Polo Portal ul. Łąkowa 11, 95-050 Konstantynów Łódzki, mailowo pod adres [email protected] lub przy użyciu formularza kontaktowego.

 4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko lub login do systemu, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem PoloPortalu.

 5. PoloPortal zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

VI. RABATY I PROMOCJE

§ 13

Rabaty i promocje określone są w odrębnych Regulaminach ale nie łączą się na Platformie.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 14

 1. Niniejszy regulamin obowiązuje od 11 października 2020, na czas nieokreślony.

 2. Regulamin jest dostępny w siedzibie Prowadzącego PoloPortal oraz na stronie sklep.poloportal.pl/regulamin

 3. PoloPortal zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie w formie pisemnej, stosownym aneksem i ogłoszenia ich na stronie PoloPortalu. Zmiany nie dotyczą transakcji dokonanych przed zmianą i ogłoszeniem zmiany Regulaminu.